Bacaan Shalat Lengkap dan Artinya

Takbiratul ihram

Allahu Akbar

Allah Maha Besar

Do’a Iftitah

Wajjahtu wajhiya lilladzii fatharas samaawaati wal ardha

(Kuhadapkan wajahku, ke hadapan Dzat yang Mencipta langit dan bumi)

haniifam muslimaw wamaa ana minal musyrikin

(Kumenghadap dengan hati cenderung kepada-Nya, dan aku bukan tergolong orang2 yang menyekutukan-Nya)

Inna shalaati, wa nusuki, wamahyaaya wa mamaati, lillaahii rabbil ‘aalamiin

(Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku, hanya bagi Allah Tuhan semesta alam)

Laa syariikalahuu wa bidzaalika umirtu wa ana minal muslimiin

(Tiada sekutu bagi-Nya, dan demikianlah aku diperintahkan, dan aku tergolong orang-orang yang berserah diri—muslimin)

Al-fatihah

Bismillaahirrahmaanirrahiim

(Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang)

Alhamdulillaahi rabbil Aalamiin

(Segala puj bagi Allah, tuhan semesta alam)

Arrahmaanirrahiim

(Yang maha pengasih lagi maha penyayang)

Maaliki yaumid diin

(Yang merajai hari pembalasan)

Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin

(Hanya kepada-Mu kami menyembah, dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan)

Ihdinash shiraathal mustaqiim

(Tunjukilah kami jalan yang lurus)

Shiraathal ladziina an’amta alaihim

(Yaitu jalan orang-orang—yang telah engaku beri nikmat kepada mereka)

Ghairil maghdhuubi alaihim wa ladh dhaalliin

(Bukan jalan orang-orang yang dilaknat, bukan pula yang tersesat)

Ruku’ / Sujud

Subhana rabbiyal ‘azhim wa bihamdihi 3x (untuk bacaan ruku’) dan

Maha Suci Tuhan Yang Maha Agung, dan memujilah aku kepadaNya

Subhana rabbiyal a’la wabihamdihwabihamdihi 3x (untuk bacaan sujud)

Maha Suci Tuhan Yang Maha Tinggi, dan memujilah aku kepadaNya

Atau:

Subhanakallah humma rabbana wabihamdika Allahummaghfirli

Maha Suci engkau ya Allah, ya Tuhan kami, dan kumemuji kepadaMu, ya Allah ampunilah aku

I’tidal

Sami’allahu liman hamidah

Semoga Allah mendengar orang yang memujinya

Rabbana lakal hamdu, hamdan katsiran, thayyiban mubarakan fihi

Ya Tuhan kami, bagimu segala puji, pujian yang banyak dan baik…..

Duduk di antara 2 Sujud

Allahumaghfirli, warhamni, wajburni, wa afini, wahdini, warzuqni

Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, cukupkanlah segala kekuranganku, berilah aku kesehatan, tunjukilah aku, berilah aku rezeki

Tahiyyatul Awal / Akhir

Attahiyyatulillahi washalawatu waththayyibah

Segala kehormatan bagi Allah, serta segala kebahagiaan dan kebaikan

As-salamu’alaika ayyuhan nabiyyu, warahmatullahi wabarakatu

Semoga keselamatan atasmu ya Nabi (Muhammad SAW), serta rahmatNya dan barokahNya

As-salamu’alaina wa ‘ala ibadillahish shalihin

Semoga keselamatan atas kami, dan atas hamba-hamba yang shaleh*

Asyhadu alla ilaha illa Allah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya

Allahumash shalli ‘ala Muhammad, wa ‘ala ali Muhammad atau wa ‘ala alihi

Ya Allah, limpahkanlah kebahagiaan (shalawat) atas Nabi Muhammad, dan atas keluarganya

Kama shallaita ‘ala Ibrahim, wa ‘ala ali Ibrahim

Sebagaimana Engkau limpahkan kepada Nabi Ibrahim, dan kepada keluarganya

Wabarik ‘ala Muhammad, wa ‘ala ali Muhammad

Dan berkatilah Nabi Muhammad, serta keluarganya

Kama barakta ‘ala ibrahim, wa ‘ala ali ibrahim

Sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim, serta keluarganya

Innaka hamidum majid

Sesungguhnya Engkau Maha Suci lagi Maha Mulia

Salam

As-salamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semoga keselamatan atasmu, serta rahmat Allah dan barokahNya

*konon bacaan tersebut merupakan dialog Nabi Muhammad SAW dengan Allah SWT pada saat perostiwa Isra’ Mi’raj

04/06/2009